Examenstof 6e kyu - gele band

Standen:        

 • Tsuru Ashi Dachi 

Stoten:          

 • Uraken Shomen (Ganmen) Uchi
 • Uraken Sayu (Ganmen) Uchi
 • Uraken Hizo Uchi
 • Uraken Oroshi Uchi
 • Uraken Mawashi Uchi
 • Nihon Nukite (Me Tsuki)
 • Yohon Nukite (Jodan, Chudan)

Blokkering:     

 • Seiken Juji Uke (Jodan, Gedan) (in zenkutsu dachi)

Trappen:        

 • Kansetsu Geri (in Tsuru Ashi Dachi)
 • Chudan Yoko Geri (Sokuto) (in Tsuru Ashi Dachi)
 • Gedan Mawashi Geri (Haisoku, Chusoku) 

Kata:             

 • Pinan Sono Ni 

Jiyu Kumite; (7 x 1 minuten