Examenstof 3e kyu

Standen:        

  • Kake Dachi (Ido-geiko, Mawate, Naore) 

Stoten:          

  • Chudan Hiji (Ate) Uchi
  • Age Hiji (Ate) Uchi (Jodan, Chudan)
  • Ushiro Hiji (Ate) Uchi
  • Oroshi Hiji (Ate) Uchi
  • Chudan Mae Hiji (Ate) Uchi

Blokkering:    

  • Shuto Juji Uke (jodan, gedan) (in zenkutsu dachi)

Trappen:       

  • Mae Kakato Geri (Jodan, Chudan, Gedan) 

Kata:            

  • Pinan Sono Yon

Jiyu Kumite:    (10 x 1 minuten)