Examenstof 1e kyu

Stoten:         

  • Ryuto Ken Tsuki (Jodan, Chudan)
  • Naka Yubi Ippon Ken Tsuki (Jodan, Chudan)
  • Oya Yubi Ippon Ken Uchi (Jodan, Chudan)
  • Hitosashi Yubi Ippon Ken Tsuki (Jodan, Chudan)

Blokkering:    

  • Kake Uke
  • Chudan Haito Uchi Uke

Kata              

  • Yantsu
  • Tsuki No Kata

Jiyu Kumite:    (10 x 1 minuten)